สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Rajabhat University Alumni Assonciation

   แบบประเมิน

ติดต่อสมาคม

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 34 (ศูนย์รวมกิจการนักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-272-937 (ในวันแลเวลาราชการ)