สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Rajabhat University Alumni Assonciation

   แบบประเมิน

วัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. เพื่อการติดต่อ พบปะ แลกเปลี่ยน สังสรรค์ ส่งเสริมอาชีพ และเแ็นสื่อกลางประสานความสัมพันธ์ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระหว่างสมาชิก
3. เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิก ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อจัดให้มีสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิก ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของสมาคม
5. เพื่อส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการสร้างมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้มีศักยภาพ
6. ไม่มีนโยบายหรือกิจกรรมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหรือการเมืองทุกระดับ
7. ไม่จัดตั้งโตีะบิลเลียดและโต๊ะสนุกเกอร์ หากมีการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข/หรือไม่ปฏิบัติตามกิจการของสมาคมเป็นอันสิ้นสุด